BEQUES POSTGRAU - AJUNTAMENT D'ALBALAT DE LA RIBERA - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA - acta beca

Publicació: 21 de febrer de 2017

Acta concessió beca postgrau - baix en PDF

Publicació: 1 de febrer de 2017

BASES PER A LA CONCESSIÓ D’UNA BECA DE FORMACIÓ «POSTGRAU” DE L’AJUNTAMENT D’ALBALAT DE LA RIBERA EN EL MARC DEL PROGRAMA “PRÀCTIQUES FORMATIVES PER A JOVES DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA” - MODIFICACIÓ I NOU TERMINI

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUD FINS EL DIA 15 DE FEBRER DE 2017 (INCLÒS)

 

DOCUMENTS EN PDF: BASES I SOL·LICTUD (A LA PART DE BAIX DE LA PÀGINA)

 

L’objectiu primordial de les presents bases és la formació en l’àmbit local de joves postgraduats mitjançant l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits al llarg de la seua formació i en el marc d’un projecte innovador elaborat per aquesta entitat. En aquest sentit i amb aquest fi l’Ajuntament d’Albalat de la Ribera s’ha adherit al programa de la Diputació de València “pràctiques formatives per a joves” (Modalitat “Post”).

 

BASE PRIMERA. OBJECTE I NOMBRE DE BEQUES

 

L’objecte de la present convocatòria és la concessió d’una beca de formació en el Programa de Pràctiques Formatives per a Joves de la Diputació de València, en la modalitat “post” destinada a un postgraduat; aquesta beca es vincula al projecte “Implementació de l’Administració Electrònica en l’Ajuntament d’Albalat de la Ribera”.

 

BASE SEGONA. DOTACIÓ, PAGAMENT I DURACIÓ DE LES BEQUES

 

Aquesta beca està dotada amb un import de 1.000 € bruts mensuals a abonar en períodes vençuts, i serà finançada per la Diputació de València en un 100%. En aquells supòsits que impliquen un període inferior al mes natural, serà la part proporcional corresponent.

Sobre l’import total, es practicaran les retencions corresponents a la cotització a la seguretat social en els termes establerts en el RD 1493/2011, de 24 d’octubre.

Aquesta beca tindrà una durada de 6 mesos.

 

BASE TERCERA. REQUISITS I MÈRITS

 

La beca objecte d’aquesta convocatòria s’adjudicarà mitjançant concurrència competitiva entre les persones aspirants a aquesta, que reunisquen els següents requisits abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i ho acrediten documentalment:

1 Posseir aveïnament administratiu en algun municipi de la província de València, amb una antiguitat mínima ininterrompuda d’un any immediatament anterior a la data de publicació de les bases del Programa de Pràctiques Formatives de la Diputació de València, és a dir abans del 29 d’abril de 2016.

2 Estar en possessió d'algun dels següents títols:

-   Títol universitari d’Enginyeria Informàtica, o bé, títol universitari de grau en Enginyeria Informàtica o doble grau en Enginyeria Informàtica i un altra especialitat.

-   Títol universitari d’Enginyeria de Telecomunicació, o bé, títol universitari de grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació o doble grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació i un altra especialitat.

 

-   Tècnics superiors de la família Informàtica i Comunicacions.

3 Ser major d’edat i no ser major de 35 anys quan finalitze el termini de presentació d’instàncies.

4 No desenvolupar activitat laboral regular.

5 No trobar-se incurs en cap de les circumstàncies arreplegades en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

6 No patir malaltia o discapacitat que impedisca el compliment de les obligacions inherents a la concessió i el normal desenrotllament de les pràctiques professionals.

7 Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, la qual cosa s’acreditarà mitjançant declaració responsable

8 No haver sigut beneficiari en programes de postgrau d’exercicis anteriors que hagen sigut convocats per la Diputació de València, excepte per a municipis de menys de 5.000 habitants.

   

  BASE QUARTA. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS, I DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’APORTAR

   

  El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptats a partir del dia següent al de la publicació de les presents bases en el tauler municipal d’edictes i en la pàgina web de l’Ajuntament d’Albalat de la Ribera www.albalatdelaribera.es

   

  Les sol·licituds, presentades en el model de sol·licitud que s’inclou com a Annex I, i que consta en les oficines municipals i en la pàgina www.albalatdelaribera.es, es presentaran preferentment en el registre d’aquest Ajuntament, situat en el carrer Castell, s/núm. Les sol·licituds s’acompanyaran dels justificants dels requisits enumerats en la base tercera i dels mèrits que s’al·leguen, mitjançant fotocòpia compulsada.

   

  Per acreditar els requisits esmentats els aspirants hauran d’entregar la documentació següent:

    Fotocòpia compulsada del DNI o documentació acreditativa equivalent.

    Certificat d’empadronament en algun municipi de la província de València.

    Fotocòpia compulsada de la titulació universitària requerida.

    Declaració responsable del compliment dels requisits 4, 5, 6, 7 i 8 enunciats en la base tercera.

  A l'objecte de poder puntuar els mèrits establits en la base cinquena s´haurà d’aportar (si és el cas) fotocòpia compulsada de:

    Documentació acreditativa de l’expedient acadèmic corresponent al títol relatiu a la titulació prevista en la base tercera en la que aparega la nota mitjana ponderada.

    Certificat de coneixements del valencià expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià.

    Certificat expedit per l’escola Oficial d’Idiomes (EOI) o altres organismes oficials, mitjançant certificat d’estudis ajustats al marc comú de referència per les llengües.

    Certificat dels cursos directament relacionats amb el contingut de la beca i que hagen sigut organitzats o homologats per qualsevol centre o organisme oficial de formació, incloses les universitats.

    Títol de màster oficial directament relacionat amb el contingut de la beca

    Declaració de l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a l’exercici 2015, o documentació facilitada per l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditativa dels ingressos o imputacions íntegres dels membres de la unitat familiar.

  Aquesta documentació s’exigirà a tots i cadascun dels membres de la unitat familiar. A l'efecte de les presents bases, s'entendrà com a unitat familiar la integrada per l'interessat, el/la cònjugue i familiar per consanguinitat fins al primer grau inclòs, o, si pertoca per adopció o acolliment, sempre que convisquen amb l'estudiant en el domicili familiar i així s'acredite en el certificat de convivència.

  Llibre de família.

  Certificat de convivència dels membres de la unitat familiar.

  Carnet individual de família nombrosa en vigor, expedit per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

  Certificat de discapacitat (en grau igual o superior al 33%).

   

  BASE CINQUENA. REQUISITS I MÈRITS

   

  Els mèrits que es baremen i els percentatges de ponderació a l’efecte d’aquesta convocatòria són els següents:

   1.- Aveïnament en la vila d’Albalat de la Ribera: 20 punts.

   2.- Nota mitjana de l’expedient acadèmic aportat: fins a 20 punts d’acord amb la següent escala:

      De 5 a 6,99: 5 punts.

      De 7 a 7,99: 10 punts

      De 8 a 8,99: 15 punts.

      De 9 a 10: 20 punts.

   3.- Coneixements de valencià: fins a 10 punts.

      Certificat de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià de grau elemental: 2,5 punts.

      Certificat de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià de grau mitjà: 5 punts.

      Certificat de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià de grau superior: 10 punts.

      Únicament es valorarà el nivell més alt dels certificats indicats anteriorment.

   4.- Formació complementària: fins a 10 punts.

     4.1 Idiomes comunitaris: fins a 1,5 punts, d’acord amb l’escala següent:

        Nivell de competència A1: 0,25 punts.

         Nivell de competència A2: 0,50 punts.

        Nivell de competència B1: 0,75 punts.

         Nivell de competència B2: 1 punt.

        Nivell de competència C1: 1,25 punts.

        Nivell de competència C2: 1,50 punts.

        Únicament es valorarà el nivell de competència màxima que es tinga en cada idioma, encara que la puntuació obtinguda per diferents idiomes pot acumular-se, fins aconseguir el màxim de 2,5 punts previstos en aquest apartat.

     4.2 Cursos de formació i perfeccionament relacionats amb el contingut de la beca i que hagen sigut organitzats o homologats per qualsevol centre o organisme oficial de formació, incloses les universitats: fins a 3,5 punts.

      La valoració de cada curs es realitzarà d’acord amb la següent escala:

      De 100 o més hores: 1 punt per cada un.

      De 75 o més hores: 0,75 punts per cada un

       De 50 o més hores: 0,50 punts per cada un

       De 25 o més hores: 0,25 punts per cada un

       De 15 o més hores: 0,15 punts per cada un

       De menys de 15 hores: 0,05 per cada un.

     4.3 Màsters oficials directament relacionats amb el contingut de la beca (fins a 5 punts) a raó de 2,5 punts per cada màster oficial relacionat amb el contingut de la beca.

     

    5.- Situació socioeconòmica de la unitat familiar del sol·licitant: fins a 30 punts

    Es puntuarà la renda per càpita de la unitat familiar d'acord amb la següent taulaFins a 2.244,90 €: 30 punts

      De 2.244,91 € a 4.489,80 €: 20 punts

      De 4.489,81 € a 6.734,70 €: 15 punts

      De 6.734,71 € a 8.979,60 €: 10 punts

      Mes de 8.979,00 €: 0 punts

     

    6.- Per ser integrant de família nombrosa: 10 punts.

    En cas d’empat de puntuacions es valorarà amb caràcter preferent aquells casos en que el sol·licitant acredite situació de discapacitat, en segon lloc per la puntuació corresponent a l’apartat de nota mitjana de l’expedient acadèmic, si persisteix l’empat, per sorteig.

     

    BASE SISENA. COMISSIÓ AVALUADORA, CONCESSIÓ I SEGUIMENT DE LES BEQUES.

     

    Per a l’examen de les sol·licituds de beques es constituirà una comissió avaluadora que estarà integrada pels membres següents:

    Presidenta: María Pilar Sáenz de la Torre de Trassierra, secretària-interventora de la Corporació. Suplent: Maria Llibertat Ferrando Pestaña, Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local

    Vocals:

    Xavier Pérez Ibiza, Enginyer Tècnic. Suplent: Enrique Redondo Mateo, Arquitecte.

    Maria Llibertat Ferrando Pestaña, Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local. Suplent: Amadeo A. Torres Oltra, funcionari de la corporació.

    Secretari: José Alfredo Girbés Sanz, funcionari de la corporació. Suplent: María Teresa Aparisi Montagud, personal laboral de la corporació.

    La comissió avaluadora té facultats per a realitzar, per mitjà dels seus membres, totes les comprovacions que estime necessàries per a una millor qualificació dels mèrits adduïts.

     

    Una vegada finalitzat l’estudi corresponent dels expedients de cada un dels aspirants, la comissió avaluadora formularà la proposta d’adjudicació de la beca, perquè la dictamine i s’aprove, si és el cas, per resolució de l’Alcaldia. La resolució de concessió pot declarar deserta la cobertura de la beca, si el perfil dels sol·licitants no s’adequa a les característiques per al correcte desenvolupament del projecte.

     

    L’entitat local nomenarà un o més tutors/tutores que realitzaran el seguiment, coordinació i ordenaran l’activitat de formació del personal becari i el temps de dedicació a dites activitats; ningun becari superarà les 30 h. de dedicació setmanal.

     

    BASE SETENA. DRETS I OBLIGACIONS DELS BECARIS, I INCIDÈNCIES

     

    1. Aquestes beques són incompatibles amb el gaudi de qualsevol altra beca, ajuda de semblant o anàloga finalitat, o activitat laboral regular. La infracció d’aquesta regla autoritza la corporació municipal a cancel·lar el gaudi de la beca.

    2. La participació del/ la becari/a en aquest programa de formació té caràcter formatiu, sense que aquesta activitat constituïsca en cap moment una relació laboral entre el becari i aquesta entitat local.

    3. Al personal becari, com a perceptor de subvencions públiques, li resultaran d’aplicació les obligacions arreplegades en l’article 14 de la Llei General de Subvencions.

     

     4. Són obligacions del/la becari/a

     1.- Desenvolupar les seues activitats a les dependències municipals que li siguen indicades pel seu tutor

     2.- Tindre la dedicació que s’estableix en les bases d’aquesta beca, i que en tot cas no superarà les 30 h. setmanals, realitzades seguint les indicacions del tutor/a

     3.- Realitzar les activitats i complir els objectius marcats pel tutor/a.

     4.- Elaborar una memòria d’activitats que haurà de ser aprovada pel tutor/a, complint l’Annex II.

      

     L’incompliment, sense causa justificada, de les condicions establides en la present convocatòria podrà deixar sense efecte la concessió de la beca, i s’haurà de procedir al reintegrament, si és el cas, de les quantitats percebudes fins al moment.

      

     Davant de les renúncies, les baixes o la finalització del període de vigència, es procedirà a cobrir la beca pel temps restant, segons l’ordre de puntuació que haja resultat del procés de selecció.

      

     BASE HUITENA. PRESSUPOST

      

     El pressupost de despeses de la present convocatòria es finançarà amb càrrec de les partides 13101-241 i 1600-241 del Pressupost de Despeses de la corporació de l’any 2017.

     L’import total pressupostat per a aquesta convocatòria ascendeix a 6.228,36 €.

      

     BASE NOVENA. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

      

     Les dades facilitades passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament d’Albalat de la Ribera, per a l’exercici de les seves funcions propies en l´àmbit de les seves competències, de conformitat amb la LO 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els participants podran exercir els seus drets d’acces, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant instància presentada en el Registre General d’Entrada o mitjançant correu electrònic.

     La participació en la convocatòria implicarà el consentiment dels titulars per a que les seves dades de caràcter personal siguen cedides a la Diputació amb finalitats estadístiques i seguiment del programa.

      

     Formulari de cerca

     Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
      
      
      
      
      
     1
      
     2
      
     3
      
     4
      
     5
      
     6
      
     7
      
     8
      
     9
      
     10
      
     11
      
     12
      
     13
      
     14
      
     15
      
     16
      
     17
      
     18
      
     19
      
     20
      
     21
      
     22
      
     23
      
     24
      
     25
      
     26
      
     27
      
     28
      
     29
      
     30
      
     31