La convivència en una comunitat de propietaris (I)

JUTJAT DE PAU: LA CONVIVÈNCIA EN UNA COMUNITAT DE PROPIETARIS (I)

Últimament he rebut al meu despatx del Jutjat diverses queixes formulades per algun que altre president i presidenta de comunitat de propietaris respecte d'alguns veïns i veïnes que no compleixen amb les seues obligacions amb les despeses generals de l'edifici on viuen.

En este article que ara publique (i en el següent que serà continuació d'este) hi trobareu informacions relatives a la constitució d'una comunitat de propietaris (creació, composició, funcionament i drets i deures de persones propietàries i llogateres) i altres aspectes d'interés per a qualsevol ciutadà i ciutadana. Espere que este article i el següent esdevinguen un instrument útil i pràctic per al foment de la cohesió social, els drets cívics i la construcció d'un model de poble més amable que done resposta a la diversitat i la riquesa dels ciutadans i ciutadanes d'Albalat. També espere sincerament que este article servisca per a fomentar una millor convivència entre veïns i veïnes.

Albalat és un poble plural, dinàmic i divers. Entre nosaltres conviuen persones d’altres nacionalitats (marroquins, búlgars, romanesos, asiàtics, sudamericans, …) o d’altres ciutats espanyoles, fet que ens aporta una gran riquesa social i cultural.

Les comunitats de veïns i veïnes, també anomenades comunitats de propietaris, són un dels espais fonamentals per a construir una bona conviència i esdevenen un terreny estratègic per al foment d'espais positius de la relació ciutadana i per a la millora de les xarxes de relacions per a un bon veïnatge. Les comunitats de propietaris són el primer espai on es teixeixen les relacions ciutadanes i, per tant, tenir-ne cura contribueix forçosament al benestar dels ciutadans i ciutadanes.

Què és una comunitat de propietaris?

La Llei de Propietat Horitzontal (Llei 49/1960 de 21 de juliol. BOE nº 176 de 23-07-1960) regula les relacions del veïnatge d’un edifici constituït en comunitat. Esta llei obliga els propietaris i les propietàries a organitzar-se per a resoldre els assumptes comunitaris en una comunitat de propietaris.

La comunitat de propietaris té com a objectiu vetllar pels drets i els deures de tot el veïnatge i organitzar tots els aspectes relatius a la convivència, el benestar comú i la cura dels elements comuns i dels serveis de l’edifici.

Tràmits per a constituir una comunitat de propietaris.

1. Convocar la primera junta de propietaris en què han de ser presents tots els propietaris i les propietàries de l’edifici. En aquesta primera junta s’ha de:

a. Constituir formalment la comunitat de propietaris

b. Nomenar els càrrecs de la comunitat: presidència, secretaria i tresoreria

Addicionalment es pot:

- Autoritzar les signatures i aprovar el pressupost inicial

- Aprovar la creació d’un fons de reserva i fixar-ne l’import

- Aprovar l’obertura d’un compte bancari on s’han de fer els pagaments i els ingressos de la Comunitat

- Aprovar, si es considera oportú, la contractació d’una assegurança de l’edifici

- Redactar l’acta de constitució, que ha d’incloure tots els acords presos. Aquesta acta, de la qual han de tenir còpia tots els propietaris i les propietàries, s’ha d’inserir al Llibre d’actes

- Aprovar la sol·licitud del número d’identificació fiscal (NIF) de la Comunitat i la legitimació del Llibre d’actes.

2. Registrar la Comunitat de Propietaris al Registre de la Propietat:

perquè el Llibre d’actes tinga validesa ha de dipositar-se totalment en blanc. Aquest tràmit, l’ha de realitzar la presidència, l’administració de la finca o la persona que haja estat designada per la presidència. S’han d’aportar els següents documents:

a. Llibre d’actes en blanc

b. Acta constitucional de la Comunitat de Propietaris

c. Fotocòpia del DNI de la presidència

d. Ffotocòpia de l’escriptura de l’habitatge del president o la presidenta o de qualsevol altre propietari o propietària.

 

3. Obtenció del NIF de la Comunitat: per a la realització d’aquest tràmit s’ha d’acudir a la Delegació d’Hisenda o Agència Tributaria corresponent amb els següents documents:

a) Imprès de sol·licitud del NIF (model 037) que es ven a la mateixa Delegació d’Hisenda

b) Llibre d’actes segellat al Registre de la Propietat amb l’acta constitucional de la comunitat

c) Fotocòpia del DNI del president o de la presidenta

La composició de la comunitat de propietaris.

La comunitat de propietaris està composta per la junta de propietaris, el president o la presidenta, el secretari o la secretària i l’administrador.

Tant el president o la presidenta són nomenats per elecció, rotació o sorteig entre tots els propietaris o propietàries de l'edifici. El nomenament d’administrador o administradora pot recaure en un veí o veïna o en un tercer o tercera (professional contractat o contractada per la pròpia comunitat). el càrrec d'administrador només pot ser exercit per algun dels propietaris o per un administrador de finques professional.

El fet de designar un president o presidenta de comunitat que convoque les juntes de veïns o veïnes per a debatre possibles problemes, ajuda a resoldre’ls i a aconseguir millores.

És molt important que tots els propietaris participen a la junta per a conèixer el que passa a la comunitat i poder prendre decisions sobre aquesta. De la mateixa forma es poden convidar a les juntes els llogaters i les llogateres, ja que així també reben informació de la situació de la comunitat on viuen, encara que no tinguen dret al vot.

Les funcions dels càrrecs de la comunitat de propietaris.

La junta de propietaris.

- Nomenar i revocar els càrrecs de la comunitat

- Aprovar el pla de despeses i ingressos i els comptes anuals de la comunitat

- Aaprovar els pressupostos i l’execució d’obres per a reparar l’edifici

- Aprovar els estatuts de la comunitat i les normes de règim intern

- Conèixer assumptes d’interès general de la comunitat i decidir-hi

El/la president/a.

- Ser el/la representant legal de la comunitat

- Fer el seguiment de la resta de membres de l’òrgan de govern de la comunitat

- Convocar les reunions de la junta de propietaris i dirigir-ne el debat

- Donar conformitat per escrit a les actes realitzades per la secretaria

- Executar els acords presos per la junta.

El president ostentarà legalment la representació de la comunitat, en juí i fora d'ell, en tots els assumptes que l'afecten.

El/la secretari/a.

- Deixar constància, per escrit, de tots els acords presos per la junta

- Custodiar i conservar el Llibre d’actes i la resta de documentació de la comunitat

- Redactar i enviar correspondència en nom de la comunitat

- Signar tota la documentació que es genera a la comunitat (actes, acords, convocatòries de la junta, etc.)

L’administrador.

- Dur els comptes de la comunitat al Llibre de comptabilitat

- Encarregar-se del cobrament de les quotes, realitzar els rebuts de cobrament

- Conservar factures de la comunitat i pagar-les

- Elaborar el pressupost i els comptes anuals de la comunitat

- Vetllar pel fons de reserva de la comunitat i tenir coneixement en tot moment de l’estat de comptes de la comunitat

Llevat que els estatuts de la comunitat disposen el contrari, el nomenament dels càrrecs de la comunitat de propietaris es farà pel termini d'un any.

Les normes de règim intern

Els propietaris d’un edifici, per a regular els detalls de la convivència i la utilització adequada dels serveis i els elements comuns, poden fixar unes normes de règim intern de compliment obligatori per a tothom sempre que no siguen contràries a la llei.

Els acords presos a la junta s’han de recollir al Llibre d’actes, on han de constar els noms dels propietaris i les propietàries amb els respectius vots (a favor o en contra) d’aquests acords. També s’hi han d’indicar les quotes de participació de cadascú.

Als acords de la junta de propietaris s’han de tenir en compte les quotes de participació.

El pressupost i els comptes de la comunitat

La llei imposa a la comunitat de propietaris l'obligació de tindre aprovat un pressupost on es reflectisca la relació dels gastos i ingressos previsibles que es vagen a ocasionar al llarg de l'any. Una bona gestió de la finca porta amb si una bona administració del pressupost de la comunitat i, per tant, de la quota mensual a pagar per cada propietari.

 

Recordeu que:

La comunitat de propietaris s’ha de reunir, com a mínim, una vegada a l’any per a aprovar els pressupostos i comptes i en les altres ocasions que ho considere convenient el president o presidenta.

Es recomana contractar una assegurança de responsabilitat civil per a l’edifici.

És obligatori crear un fons de reserva per al manteniment de l’edifici. Aquest fons ha de servir per fer front a les despeses de conservació i reparació de l’edifici i per a contractar-ne una assegurança de responsabilitat civil; és responsabilitat dels propietaris i propietàries de les vivendes i no de les persones llogateres, es a dir, de les persones que viuen en règim de lloguer.

[Continuarà en l'article següent]

El Jutge de Pau

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31