La convivència en una comunitat de propietaris (II)

JUTJAT DE PAU: LA CONVIVÈNCIA EN UNA COMUNITAT DE PROPIETARIS (II)

En este article que ara publique, que és continuació de l’anterior, faré menció dels principals deures i obligacions dels propietaris i propietàries d’una comunitat de veïns, de les normes que s’han de respectar així com de les conductes que s’han d’evitar per a una bona convivència entre els veïns i veïnes d’un edifici.

Els deures dels propietaris i de les propietàries i consideració de les despeses generals:

- Respectar les instal·lacions generals de la comunitat i els altres elements comuns, tant si són d’ús general com privatiu de qualsevol dels propietaris o propietàries, tant si estan inclosos en el seu pis o local com si no ho estan, fer-ne un ús adequat i evitar en tot moment que s’hi causen danys o desperfectes.

- Mantenir en bon estat de conservació el pis propi o el local i les instal·lacions privatives, de manera que no perjudique la comunitat o els altres propietaris o propietàries, i rescabalar dels danys que ocasione per la seva manca de cura o la de les persones per les quals haja de respondre.

- Consentir que es facen en el seu habitatge o local les reparacions que exigisca el servei de l’immoble i permetre-hi les servituds imprescindibles requerides per a crear serveis comuns d’interès general acordats.

- Contribuir, d’acord amb la quota de participació que fixa el títol o el que s’haja establert especialment, a les despeses generals per al manteniment adequat de l’immoble, els seus servicis, les càrregues i les responsabilitats que no siguen susceptibles d’individualització.

DESPESES OBLIGATÒRIES: els veïns i les veïnes estan obligats a pagar les quotes i les derrames corresponents. En cas que algun veí o veïna no estiga al corrent dels pagaments obligatoris cal convocar una junta extraordinària per a acordar la liquidació del deute i informar el veí o veïna de la seva situació. El següent pas és que el president o presidenta, com a representant legal de la comunitat, reclame el deute judicialment presentant una demanda al Jutjat de Primera Instància. Sobre este assumpte, del qual també he rebut algunes consultes al meu despatx, parlaré en un proper article.

Els deures dels propietaris o propietàries i dels llogaters o llogateres:

- Mantenir en bon estat el seu pis o local.

- Col·laborar en la neteja de les parts comunes de l’edifici.

- Respectar les normes de la comunitat.

- Permetre l’accés al seu habitatge, per a efectuar reparacions necessàries, per a evitar danys al veïnatge o a l’edifici.

- No realitzar activitats molestes, perilloses, il·lícites, insalubres, nocives.

- Respectar l’ús de les zones comunes d’acord amb la normativa interna i l’ús que resulte normal i adequat a la seva naturalesa.

- No fer un ús exclusiu predominant de cap element comú.

- Contribuir a les despeses generals de la comunitat i a les obligacions de conservació.

- Els llogaters o les llogateres tenen l’obligació de pagar les despeses de la comunitat quan així ho establisca el seu contracte de lloguer.

 

NORMES QUE S'HAN DE RESPECTAR

Per a una bona convivència en el nostre edifici cal respectar una sèrie de normes que contribueixen al benestar de tots els veïns i les veïnes de la Comunitat.

Sorolls

El descans dels veïns i les veïnes és molt important per a una bona convivència. Per aquest motiu, entre les 22 i les 8 h, eviteu els sorolls de qualsevol tipus:

- Cantar, cridar, xerrar fort, picar de peus.

- Instruments musicals o altres aparells com ara la televisió, ràdio, cadena de música.

- Determinats electrodomèstics (aspiradora, rentadora…)

- Traslladar mobles, fer reparacions domèstiques, bricolatge.

- Els propietaris o propietàries d’animals domèstics tenen l’obligació d’adoptar les precaucions necessàries perquè els sorolls que aquests produeixen no ocasionen molèsties al veïnatge.

- També s’han d’evitar els sorolls excessivament alts a qualsevol hora del dia; és a dir, la producció de sorolls no pot superar els nivells permesos, encara que siga de dia.

Evitar conductes molestes

Algunes conductes poden molestar tant els nostres veïns i veïnes com els vianants que circulen per la via pública.

Així cal evitar:

- Estendre la roba excessivament banyada de manera que degote.

- Regar les plantes a hores no permeses; cal evitar que caiga aigua al carrer.

- Espolsar estores, roba o qualsevol estri domèstic des dels balcons o espais oberts de l’edifici que donen a la via pública.

- Tirar per la finestra o el balcó objectes o brutor, i espolsar-hi estovalles, estores, pedaços.

- Estendre la roba als balcons exteriors de la façana.

- Evacuar aigua bruta sobre la via pública.

Quan alguna persona ocasiona molèsties, sorolls, etc., el primer que s’ha de procurar és arribar a una entesa mitjançant el diàleg. En darrer extrem i sempre que el diàleg no haja estat suficient, es poden denunciar els mals comportaments avisant la Policia Local.

Manteniment dels espais comuns

Contribuir al manteniment dels espais comuns és contribuir al bon estat i a la conservació del nostre edifici i, per tant, de la nostra llar, així doncs cal evitar:

- Tirar-hi papers, envasos, xiclets, llosques.

- Que s’hi acumulen fems, perquè no hi haja males olors i no afavorir l’aparició d’insectes i plagues.

- Que els fems degoten i deixar restes de líquids en terra.

- Que els animals domèstics embruten aquests espais.

- Deixar ditades als vidres o miralls.

- Sobrecarregar l’ascensor.

- Deixar objectes en els espais comuns (excepte als trasters, si n’hi ha).

És important:

- Mantenir les parets netes, les bústies i el porter automàtic i els interruptors en bon estat.

- Avisar l’administrador o l’administradora quan es detecte algun desperfecte a l’edifici.

La cura de l’edifici i dels habitatges

Hem de ser respectuosos amb els espais comuns de l’edifici, ja que en part són nostres, i hem de tenir esment en l’ús i el manteniment de la nostra llar, que al mateix temps forma part del cos de l’edifici.

Existeix el deure de mantenir els espais comuns de l’edifici. Aquest deure es recull en els arts. 389 i 1.907 del Codi Civil, a la Llei de Propietat Horitzontal, a la Llei d’Ordenació de l’Edificació, a la Llei del Sòl...

En general, cal evitar, en relació amb l’edifici:

- Sobrecarregar les cobertes i balconades (estris diversos, parabòliques, antenes...).

- Tirar brutor als patis interiors i al carrer (ens poden multar).

- Emmagatzemar fems a les zones comunes (sobrecàrrega).

- Llançar productes tòxics i corrosius a les canonades comunitàries.

 

En general, cal evitar, en relació amb l’habitatge:

- Manipular aparells elèctrics i productes de neteja (tòxics) per part dels infants.

- Llançar productes tòxics i corrosius per a les canonades de l’habitatge. Poden fer malbé tant les canonades del nostre habitatge com les comunitàries.

- Llançar estris no adients a les canonades del WC (bolquers, tovalloletes, pedaços...). Poden fer malbé tant les canonades del nostre habitatge com les comunitàries

És molt important per al nostre habitatge i el nostre edifici:

- Netejar periòdicament les baixants de pluvials i tenir esment que no estiguen obturades(aixetes, recollida, canaletes...)

- Mantenir el mobiliari dels espais comuns en bon estat (bústies, porta d’entrada a l’edifici...)

- Situar les bombones de butà a llocs orejats i fora de l’abast de mans infantils.

- Tenir esment de les possibles manipulacions dels endolls per part de mans inexpertes.

- Conservar en bon estat les portes d’entrada i les baranes de les balconades.

- Orejar (10 minuts al dia) les habitacions per a evitar l’aparició de fongs per condensació.

Fems i altres residus

Cal baixar els fems entre les 21.30 i les 23,00 hores.

Els fems i els residus s’han de dipositar als contenidors existents per a cada classe de residu.

Recordeu que les persones propietàries d’animals domèstics tenen el deure de recollir les deposicions dels seus animals.

Mesures de sanitat a l’edifici

En algunes ocasions poden aparèixer plagues en el nostre edifici i sobre tot com a conseqüència d’una mala higiene del mateix.

És competència de l’Àrea de Sanitat vetllar per unes condicions higièniques òptimes dels edificis. Quan detectem una situació d’insalubritat cal notificar aquesta situació al Departament de Sanitat.

Mobles i estris vells

Els mobles, els electrodomèstics o altres tipus d’estris domèstics no es poden deixar a la via pública abandonats. Per a desfer-se d’estos objectes es deuen portar a l’Ecoparc.

Per a una bona convivència cal recordar que:

- El diàleg, el respecte i la tolerància són primordials a l’hora d’afrontar possibles problemes o desavinences entre veïns o veïnes.

- Els comportaments incívics dificulten la convivència diària.

- Els infants aprenen de l’exemple de les persones adultes.

- Preocupeu-vos pel benestar dels vostres veïns i veïnes, sobretot si són majors, i més encara si viuen sols o soles.

- Aviseu la Policia Local o altres serveis especialitzats si alguna situació vos preocupa (abandonament, maltractament, etc.)

Responsabilitat civil de la comunitat de propietaris.

La comunitat de propietaris és responsable civil dels danys que causen a tercers o fins i tot als mateixos integrants de la Comunitat, derivats del mal funcionament o la negligència en la cura dels seus elements comuns. La comunitat de propietaris ha de guardar sempre les garanties i procurar que els seus elements constructius estiguen en perfecte estat de conservació.

La responsabilitat pot ser per danys causats a les coses o per lesions o morts a les persones. Per exemple, si a causa del mal estat de la façana cau un tros de balcó damunt d'una persona, la responsabilitat serà de la comunitat de propietaris.

Finalment pense que tota comunitat de propietaris hauria de tenir i llegir amb molta atenció la Llei de Propietat Horitzontal (Llei 49/1960 de 21 de juliol de 1960 publicada en el BOE núm. 176, de la data 23-07-60) on es regula tota la normativa referent a la comunitat de propietaris. La podeu conseguir bé per internet accedint a la pàgina web del BOE o en qualsevol llibreria especialitzada.

Quan es viu en comunitat cal respectar les normes i complir certes obligacions, perquè tot funcione correctament. Si amb alguna norma no s’està d'acord, cal dir-ho en les reunions de la junta de propietaris, però no "fer la guerra" cadascú pel seu compte.

 

El Jutge de Pau.

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31