LA DENÚNCIA

JUTJAT DE PAU: LA DENÚNCIA.

 

Què és una denúncia?

És la declaració, verbal o per escrit, per la qual es comunica a l’autoritat qualsevol fet del què es tinga coneixement i que puga ser constitutiu d’una infracció penal, encara que no l’haja presenciat directament o no li haja ocasionat perjudici.

 

Qui pot formular una denúncia i qui està obligat a fer-ho?

Tota persona que presencie la comissió d’un delicte públic o que, sense haver-ho presenciat, tinga coneixement d’ell per una altra forma, està obligada a posar-ho immediatament en coneixement de l’autoritat, incorrent en una infracció si no ho fera.

Estan obligats especialment a denunciar: Els empleats o funcionaris públics i els que conegueren la comissió d’un delicte per raó del seu càrrec, professió o ofici.

Persones que no estan obligades a denunciar: Els menors de 16 anys; les que manquen d’ús de raó; pares o ascendents, cònjuge, germans i els fills o descendents de l’autor dels fets; els advocats i procuradors respecte de les instruccions o explicacions que reberen dels seus clients així com els eclesiàstics o ministres d’una o una altra religió respecte de les notícies que els hagueren sigut revelades en l’exercici de les funcions del seu ministeri.

La formulació d’una denúncia no suposa per al seu autor responsabilitat ni obligació especial alguna, ja que ni ha de provar els fets denunciats ni ha d’intervindre en el procés judicial que per tals successos se seguisca.

Cal tindre molt en compte que la denúncia falsa és un delicte contra l’Administració de Justícia, castigat penalment. (articles 456 i 457 del Codi Penal)

 

Com i on es presenta la denúncia?

La denúncia es pot presentar per escrit o verbalment davant de les autoritats policials de qualsevol classe: Comissaria de Policia d’àmbit municipal, autonòmic o nacional i quarter o dependència de la Guàrdia Civil. També es pot presentar davant del fiscal i davant del Jutjat d’Instrucció o el Jutjat de Pau del seu domicili.

 

Requisits per interposar una denúncia.

1/ Identificació per mitjà de la menció de les seues dades personals en l’escrit de denúncia o l’exhibició del seu document d’identitat, passaport, permís de conduir o un altre document semblant.

2/ Expose els fets que estime pogueren ser delictius i totes les dades de què dispose respecte del fet denunciat i de les persones que hagen intervingut en ell. Quan expose els fets verbalment, el funcionari que ho reba estendrà una acta arreplegant el fet denunciat i les seues circumstàncies.

3/ Aporte, si ho desitja, els documents, objectes, informes mèdics, relacions de testimonis o altres proves que tinga en el seu poder.

4/ Signe la denúncia. Si no poguera fer-ho, ho ha de fer una altra persona al seu prec. Pot sol·licitar un resguard justificatiu d’haver formalitzat la denúncia.

 

Si vosté és víctima, ofés o perjudicat pel delicte denunciat té dret que en les dependències judicials l'informen sobre els següents extrems:

a) Sobre la possibilitat de mostrar-se part en el procés, intervenint en ell i exercitant les accions civils i penals que procedisquen o només unes o altres, segons li convinguera. Igualment, se li haurà d’informar respecte de la possible obtenció de la justícia gratuïta si concorren les circumstàncies que establix la llei.

b) Sobre el seu dret a obtindre la restitució de la cosa objecte del delicte denunciat o d’aconseguir la reparació dels danys que com a conseqüència d’ell haguera sofrit i de la indemnització del perjudici causat.

c) A més, les víctimes dels delictes dolosos de caràcter violent i dels comesos contra la llibertat sexual, tenen dret a què se’ls informe sobre la possibilitat d’obtindre les ajudes que per a la seua situació preveu especialment la llei, així com sobre el curs de les investigacions si això fóra possible i sobre la data i el lloc de la celebració del judici, tenint també dret que se’ls notifique la resolució final que recaiga encara que no siguen part en el procés.

 

Quin termini hi ha per formular la denúncia?

Ha de saber que el termini per a interposar la denúncia per infraccions lleus (faltes) és d'un any des de la data en què van ocórrer els fets. (article 131.1 del Codi Penal)

 

Quins tràmits seguirà la denúncia?

a) Denúncies presentades davant de l'autoriat policial.

Les denúncies presentades davant d'alguna Comissaria de Policia -ja siga de caràcter nacional, autonòmic o local- o en un quarter de la Guàrdia Civil normalment donaran lloc a una investigació prèvia per part de les dites autoritats policials a fi de comprovar els fets i d'aportar les declaracions dels testimonis o altres diligències que els funcionaris actuants estimen necessàries per a tal fi.

 

b) Denúncies presentades davant del Ministeri Fiscal.

També este tipus de denúncies donarà lloc normalment a què el Ministeri Fiscal efectue per si mateix certes comprovacions o que encomane a les forces policials la pràctica d'alguna investigació inicial sobre els fets denunciats i, després d'eixa investigació, si el fiscal entén que hi ha indicis d'una infracció penal, remetrà tota la documentació al jutjat competent.

 

c) Denúncies presentades davant del Jutjat d'Instrucció.

Totes les denúncies, independentment del lloc o de la forma en què es presenten, es remeten finalment al Jutjat d'Instrucció. En arribar la denúncia al Jutjat, el jutge examina el seu contingut i decidix quines actuacions s'han de portar a terme. Una vegada practicades dites diligències d'investigació, el Jutge pot acordar:

1. L'arxiu: quan estime que els fets denunciats no són constitutius d'infracció penal alguna.

2. El sobreseïment provisional: quan, sent els fets denunciats aparentment constitutius d'una infracció penal, no s'ha pogut identificar o localitzar al seu suposat responsable, fins que este siga trobat.

3. Traslladar l'expedient: Al Jutjat del territori o demarcació on haja ocorregut el fet denunciat, si fóra distint del Jutjat en què es rep la denúncia. Al Jutjat de Menors si els presumptes responsables foren menors d'edat. Al Jutjat de lo Militar quan el fet denunciat fóra competència de la Jurisdicció Militar.

4. Seguir un procediment penal distint segons la gravetat i característiques del fet denunciat, si considera que el fet denunciat és inicialment constitutiu d'una infracció penal atribuïble a una o diverses persones determinades.

 

La celebració del judici penal sobre la denúncia.

En el procediment penal:

A) Si els fets revestiren la gravetat més gran, el judici es desenrotllarà en la corresponent Audiència Provincial. En les Audiències Provincials, segons la naturalesa i característiques dels fets, es poden seguir tres tipus diferents de procediments:

1/ L’anomenat procediment ordinari per delictes. És el procés que se seguix per aquells delictes greus castigats amb penes carceràries de duració superior als nou anys.

2/ El procediment abreviat. Està previst per a delictes greus i menys greus, la pena del qual oscil·la entre els cinc i els nou anys de privació de llibertat.

3/ El procediment davant del Tribunal del Jurat. Es tracta d’un procediment reservat per a determinades classes de delictes el criteri del qual distintiu no és només el de la gravetat de la pena a imposar. Es troben inclosos, per exemple, delictes tals com el d’homicidi, amenaces, violació de domicili, delictes comesos pels funcionaris públics, incendis forestals o tràfic d’influències, entre altres.

 

B) Si els fets comporten una menor gravetat, de tal manera que les penes a imposar no superen els cinc anys de privació de llibertat, el judici es desenrotllarà i resoldrà davant del corresponent Jutjat de lo Penal.

 

C) Si es tracta, per últim, de les infraccions de menor gravetat, el procediment adequat és el denominat Judici per delictes lleus (abans anomenat Judici de Faltes) que se celebra davant del Jutjat d’Instrucció.

 

La informació al ciutadà i la seua intervenció en el tràmit de la denúncia.

Les decisions adoptades pel Jutge en este tràmit han de notificar-se:

a) Al representant del Ministeri Fiscal.

b) A les parts personades en el procediment i

c) A la víctima del delicte, encara que no siga part en el procés.

 

Per això, els denunciants que ostenten la condició de víctimes del delicte, quan advestisquen que ha transcorregut un cert temps sense rebre cap citació, ni notícia sobre la denúncia formulada, pot acudir al Jutjat per a assabentar-se del tràmit que s’ha donat a la seua denúncia.

La condició de part i, per tant, la possibilitat d’intervindre, acusar, recórrer les resolucions que es dicten s’obté quan se li reconeix pel Jutge la condició de perjudicat i se li indica que té dret a personar-se en el procediment per mitjà del nomenament d’un advocat per a la seua defensa i un procurador per a la seua representació processal (art. 109 de la LECR). Si vosté els nomena, el Jutge el té per part en el procediment.

No obstant això, quan la denúncia prospera i s’inicia un procediment judicial per a aclarir els fets i, si procedix, per a sancionar als culpables, no cal personar-se i nomenar un advocat i un procurador per a reclamar els perjudicis sofrits. El representant del Ministeri Fiscal intervindrà en defensa dels seus interessos i, per tant, reclamarà del Tribunal la reparació dels danys que li hagen sigut causats i la indemnització dels perjudicis que se li hagen ocasionat, doncs té encomanada la defensa dels interessos dels perjudicats en les causes penals (article 124.1 de la Constitució Espanyola)

 

El jutge de Pau

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31