ORDENANCES I REGLAMENTS

ORDENANCES I REGLAMENTS

- Ordenança del terme municipal (vegeu pàgina en espanyol)

- Reglament del funcionament de la casa de la cultura

- Ordenança de clavegueram i aigües residuals

- Ordenança municipal reguladors de l'ocupació de la via pública amb finalitat lucrativa

- Ordenança reguladora de la neteja i clos de solars i obres

- Reglament regulador de l'ús de l'equipament municipal centre de dotacions

- Reglament de règim intern de l'escola infantil municipal (vegeu pàgina en espanyol)

- Reglament regulador de l'aigua potable i de les aigües residuals (vegeu pàgina en espanyol)

- Ordenança Municipal sobre Prevenció de la Contaminació Acústica (vegeu pàgina en espanyol)

 

 

ORDENANCES FISCALS

- Ordenança fiscal de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (vegeu pàgina en espanyol)

- Ordenança reguladora de la tasa per distribució d'aigua, gas, electricitat i altres proveïments públics (vegeu pàgina en espanyol)

- Ordenança Fiscal de la Tasa del Cementeri Municipal (vegeu pàgina en espanyol)

- Ordenança Fiscal del Impost sobre construccions, instalacions i obres (vegeu pàgina en espanyol)

- Ordenança Fiscal Reguladora de la Tasa per la Prestació dels Servicis per Asistencia i Estancia en la Escola Infantil Municipal (vegeu pàgina en espanyol)

- Ordenança Reguladora del preu públic para la prestació dels servicis culturals (vegeu pàgina en espanyol)

- Ordenança Fiscal General de Contribucions Especials (vegeu pàgina en espanyol)

- Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (vegeu pàgina en espanyol)

- Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre Bens Immobles (vegeu pàgina en espanyol)

- Ordenança Reguladora de la Tasa per Entrades de Vehícles a Través de les Voreres i Reserves de Víes Públiques (vegeu pàgina en espanyol)

- Ordenança Reguladora de la Tasa per Ocupació de Terrenys de Ús Public Local amb Mercancíes, Materials de Construcció, Escombres, Valles, Puntals, Asnilles, Andamits i altres Instalacións Análogues (vegeu pàgina en espanyol)

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31