Reclamacions per via judicial de deutes per despeses comunes de comunitats de propietaris

JUTJAT DE PAU: RECLAMACIONS PER VIA JUDICIAL DE DEUTES PER DESPESES COMUNES DE COMUNITATS DE PROPIETARIS.

Des que vaig prendre possessió del càrrec de Jutge de Pau d'este poble, m'he adonat que cada vegada són més freqüents les queixes d'alguns presidents de comunitats de propietaris en relació amb determinats/des veïns/nes que no paguen les despeses comunes de la comunitat o de l’edifici on viuen.

L’article 9.1 de la Llei de Propietat Horitzontal 49/1960, en els seus apartats e) i f) especifica ben clarament que “són obligacions de cada propietari: … e) Contribuir, d'acord amb la quota de participació fixada en el títol o a l'especialment establit, en les despeses generals per a l'adequat sosteniment de l'immoble, els seus serveis, càrregues i responsabilitats que no siguen susceptibles d'individualització. i… f) Contribuir, d'acord amb la seua respectiva quota de participació, a la dotació del fons de reserva que existirà en la comunitat de propietaris per a atendre les obres de conservació i reparació de la finca i, si és el cas, per a les obres de rehabilitació”

Així mateix la Llei d’Enjudiciament Civil (LEC) permet, en supòsits de singular simplicitat, que el ciutadà acudisca al Jutjat per reclamar deutes sense caldre necessàriament els serveis professionals d’advocat i procurador. Entre eixos supòsits es troba la petició inicial de l'anomenat procés monitori per a poder reclamar el pagament de deutes dineraris, de qualsevol import derivat de l’impagament de quantitats degudes per la titularitat dels béns immobles urbans en concepte de despeses comunes.

En este article trobareu la informació relativa dels tràmits processals del procés monitori pel qual una comunitat de propietaris pot reclamar els deutes dels propietaris morosos per impagament de les despeses comunes, sempre que es reunisquen els requisits legalment previstos i es dispose dels documents acreditatius que exigeix aquest tipus de procediment judicial.

El procés monitori es troba regulat en els articles 812 a 818 de la Llei d’Enjudiciament Civil i en l’article 21 de la Llei de Propietat Horitzontal.

Tràmits obligatoris abans d’acudir al Jutjat.

Com a requisits obligatoris i previs a la via judicial és necessari:

- La celebració d’una reunió de la junta de propietaris, degudament convocada i celebrada, en la que s’acorde aprovar la liquidació del deute d’un determinat propietari o propietària amb la comunitat, així com autoritzar el/la president/ta o a l'administrador/a a exigir-la judicialment.

- La comunicació de l’esmentat acord al propietari o propietària afectat/da mitjançant una comunicació (carta) que haurà de ser sempre per escrit. Aquesta comunicació ha de realitzar-se al domicili especialment indicat per l’interessat per a notificacions i citacions de tota índole relacionades amb els assumptes de la comunitat de propietaris; si no n’hi ha, es farà al pis o local del deutor pertanyent a la comunitat i, en últim extrem, s’efectuarà la notificació mitjançant la col·locació de la liquidació del deute, durant tres dies naturals, en el tauler d’anuncis de la comunitat o en un lloc visible d'ús general habilitat a este efecte, amb expressió de la data i els motius pels quals es procedeix a notificar d’esta manera. Hi és necessària la signatura del secretari/a de la comunitat amb el vistiplau del president/a.

- Si el deutor no paga en el termini de tres dies des que se li notificà l’acord de la junta de propietaris, el secretari ha d’emetre un certificat de l’esmentat acord i de l’impagament de la quantitat deguda, amb el vistiplau del president de la comunitat de propietaris.

Requisits per complimentar l’escrit o imprés de demanda.

Per a iniciar un procés monitori per a la reclamació de deutes per impagament de despeses comunes, una vegada omplits els tràmits abans citats, s'ha de presentar per escrit una petició inicial (demanda).

L’escrit o imprés de petició inicial del procés monitori haurà de contenir les dades d’identificació del sol.licitant (en este cas la comunitat de propietaris) i les del deutor o deutora així mateix com els domicilis d’ambdós als quals poguessen ser trobats.

Pel que fa al deutor es pot consignar com a domicili el lloc de treball no ocasional, el que aparega en el padró municipal o el que conste oficialment a altres efectes, tot indicant, en tot cas els domicilis per l’ordre en què puga efectuar-se amb més èxit la comunicació.

S'han de consignar, de forma abreviada, els fets que han originat el deute.

També s’ha de consignar la quantitat que es reclama, la qual, en tot cas, haurà de tractar-se d’un deute dinerari, vençut i exigible.

Documents.

Juntament amb l’escrit de petició ha d’acompanyar-se els següents documents:

a) Certificació de l’acord de la junta de propietaris on s’aprova l’import del deute i el seu impagament. Esta certificació haurà d’emetre-la qui actue com a secretari/a de la comunitat amb el vistiplau del president.

b) Document acreditatiu d’haver-se efectuat la notificació de l’import del deute al deutor.

c) Document que acredite la condició de president o secretari de la comunitat de propietaris, amb autorització per formular la reclamació al jutjat.

d) Si és el cas, justificants de les despeses ocasionades pel previ requeriment del pagament (burofax, despeses de correus, etc.)

Així mateix, juntament amb l’escrit de petició, s’ha d’acompanyar una còpia (tant de l’escrit inicial com dels anteriors documents) per cadascun dels deutors contra els quals vaja dirigida la reclamació.

Lloc de presentació.

L’escrit (o demanda) de petició degudament complimentat haurà de presentar-se al jutjat de primera instància del lloc on es troba la finca o residència del deutor, a elecció de la comunitat de propietaris o, si no es coneguera, en el lloc on poguera ser localitzat.

Tramitació del procés monitori.

Una vegada presentada la sol·licitud i admesa a tràmit pel jutge, el jutjat de primera instància corresponent, si estima que concorren els requisits legals, requerirà el deutor perquè en el termini de 20 dies pague o manifeste, per escrit d’oposició, les raons per les quals no deu totalment o parcialment la quantitat reclamada.

Una vegada fet el requeriment pot ocórrer:

a) Que el deutor abone el deute. En este cas finalitza el plet. En el moment que el deutor acredite haver efectuat el pagament davant del jutjat, li faran un justificant i el jutjat lliurarà a la persona peticionària l’import del deute si s’haguera consignat en el compte del jutjat i arxivarà definitivament el procediment.

b) Que el deutor no pague, ni comparega, ni done raons per escrit per a no pagar. En este supòsit el jutge arxivarà igualment el procediment però donarà el termini de 20 dies perquè la comunitat de propietaris presente la corresponent demanda d’execució en reclamació del deute.

c) Que el deutor s’opose per escrit al pagament. En este cas cal distingir, al seu torn, dues possibilitats:

1. Si el deute reclamat no supera els 6.000 euros. Es donarà per acabat el procés monitori i s'acordarà seguir pels tràmits del judici verbal, traslladant l'oposició a l'actor, qui podrà impugnar-la per escrit en el termini de 10 dies. En els escrits d'oposició i d'impugnació es podrà sol·licitar la celebració de vista. En l'escrit d'oposició, el deutor haurà d'exposar tots els fets i arguments que servixen per a oposar-se a la pretensió de la part actora i acompanyar al dit escrit tots els documents que dispose i siguen útils per a formular l'oposició. Tant per a l’escrit d’oposició del deute com per a l’assistència a este judici és obligatori comptar amb l’assistència d’advocat i procurador, si la reclamació excedeix els 2.000 euros.

2. Si la quantitat reclamada excedeix els 6.000 euros, el jutge donarà un termini d’un mes, des del trasllat de l'escrit d'oposició, perquè la comunitat de propietaris presente una demanda de judici ordinari en reclamació del deute. També en aquest supòsit és obligatori d’assistir amb advocat i procurador.

En el cas que la comunitat de propietaris no presente la demanda en el termini assenyalat anteriorment, es finalitzaran les actuacions judicials però haurà de respondre a les costes ocasionades al deutor (honoraris de l’advocat i del procurador, etc.)

La informació contenguda en este article té caràcter merament orientatiu i informatiu. No prejutja les decisions que en el curs dels processos puguen adoptar els jutjats i tribunals en la seua funció d’interpretació i aplicació de la llei d’acord amb el principi constitucional d’independència judicial.

Si vosté necessita fer qualsevol consulta o resoldre algún dubte en relació amb este assumpte, en el Jutjat de Pau estem sempre a la seua disposició per atendre’l/la.

El Jutge de Pau.

 

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30