El testimoni en el procés penal

JUTJAT DE PAU: EL TESTIMONI EN EL PROCÈS PENAL.

Són moltes les persones que, en alguna ocasió, passen pel Jutjat de Pau per a arreplegar alguna cèdula de citació. Si vosté ha rebut una citació per a acudir a un jutjat o tribunal amb l’objecte de declarar com a testimoni, este nou article que ara publique, li facilitarà una informació general i interessant respecte del deure de col·laboració amb l’Administració de Justícia.

 

La citació.

El jutge que dirigix la investigació d'un delicte o una falta pot acorda en qualsevol moment de la instrucció del procediment, la seua compareixença davant del jutjat a fi que vosté declare 

Cap igualment que la citació s’efectue també, no durant la fase d’investigació o instrucció, sinó en un moment ulterior, quan haja de cel·lebrar-se ja el corresponent juí oral. En tal supòsit, será el jutjat o tribunal sentenciador el que efectue la seua citació per a declarar com a testimoni.

Tant en un com en un altre cas, se li remetrà be directament al seu domicili mitjançant correu certificat o be al Jutjat de Pau del seu domicili una citació oficial per a comparéixer davant del jutjat.

És molt important que acudisca al jutjat o tribunal el dia que se li indica perquè el seu testimoni contribuirà a aclarir els fets.

També és molt important i obligatori acudir a la crida d’un jutge per a declarar com a testimoni. A tal fi cal tenir en compte que:

L’article 118 de la Constitució espanyola disposa que “és obligat cumplir les sentències i la resta de resolucions fermes dels jutges i tribunals, així com prestar la col.laboració requerida per estos en el curs del procès i en l’execució del que resol”

Igualment, l’article 410 de la Llei d’Enjudiciament Criminal establix que: “Tots els que residisquen en territori espanyol, nacionals o estrangers, que no estiguen impedits, tindran obligació de concórrer a la crida judicial per a declarar en quant saberen sobre el que s’els preguntarà si per a això se’ls cita amb les formalitats prescrites en la Llei.”Si li resultara impossible acudir per malaltia o un altre motiu justificat, haurà de comunicar-ho al jutjat o tribunal de la forma més ràpida possible. El jutge o magistrat prendrà una decisió respecte d’això que vosté haurà d’acatar.

En alguns casos i així ho indica la pròpia Constitució espanyola, en el seu article 24, bé per raó de parentiu amb l’implicat o bé pel deure de secret de la seua professió, algunes persones no estan obligades a declarar. No obstant això sí que estan obligades a acudir al jutjat o tribunal i correspon al jutge o magistrat dispensar-los de prestar declaració o de no contestar a determinades preguntes que puguen comprometre al seu parent o al deure de secret professional.

Així mateix tinga en compte que si vosté no acudix al Jutjat o Tribunal en la data assenyalada es podria suspendre el juí o la declaració per a eixe dia i fixar-se una nova data per a la seua celebració.

A més, si injustificadament no acudix a la crida del jutjat o tribunal se li pot imposar una multa econòmica i, si persistix en la seua negativa de comparéixer, pot incórrer en el delicte de denegació d’auxili a la Justícia i en el de desobediència greu a l’autoritat judicial.

 

Recomanacions que deu seguir a l’acudir al jutjat o tribunal.

Llija amb atenció la citació i si té algún diubte, telefone al jutjat o tribunal perquè l’aclarisquen.

Acudisca amb la suficient antelació al jutjat o tribunal proveït del seu DNI i de la pròpia cèdula de citació. Entregue la citació en la secretaria del jutjat o tribunal perquè sàpien que ha arribat.

Estiga molt atent ja que l’anomenaran de viva veu pel seu nom per a entrar en la sala de juís o en la dependència on haja de declarar.

Evite entrar en relació amb altres persones citades per al mateix assumpte a fi d’evitar que el seu testimoni es desvirtue amb les dades o valoracions d’altres intervinents.

Tinga en compte que el començament del juí o acte de declaración per al que ha sigut citat pot retardar-se ja que sol haver-hi altres assenyalements i és molt difícil calcular el temps que s’invertix en cada un. També és posssible que siga necessari ajornar-lo o continuar-lo en l’endemà o en una altra data.

 

La declaració en el Jutjat abans del juí.

En alguns supòsits, el jutge encarregat de la investigació d’un delicte pot acordar que preste declaració com a testimoni davant del jutjat amb carácter previ a la celebració del juí a fi de determinar amb major precisió el fet investigat i les circumstàncies en què va ocórrer. En este cas, la seua compareixença tindrà lloc en la seu del jutjat davant el jutge o funcionari judicial i no en la sala de juís.

La seua declaració es practicarà en forma separada respecte d’altres testimonis o persones implicades en el procès i tindrà caràcter secret, estant obligats a guardar-lo tots aquells que assistiren a l’acte.

La declaració començarà expressant el testimoni les seus circumstàncies d’identitat i les relacions o vincles que l’unisquen amb els altres intervinents en el procès. Efectuarà després sense interrupció el seu propi relat sobre els fets, aclarint a petició del jutge els dubtes, contradiccions o inseguretats que en la seua versió s’advertisquen. Després se li formularan les preguntes que el jutge considere oportunes sobre tals fets. La seua declaració s’arreplegarà per escrit en un document que el testimoni té dret a llegir abans de signar.

 

La declaració en el juí.

Quan el criden pel seu nom, haurà d’entrar en la sala i col·locar-se en el lloc que li indique el funcionari judicial.

Enfront mateix de vosté, en un lloc un poc més elevat denominat “estrada”, està el jutge o els diversos components de l’òrgan judicial.

Si es tracta d’un jutjat, en l’estrada es trobarà únicament un jutge assistit del corresponent secretari judicial.

Si, pel contrari, es tracta d’un tribunal com és, per exemple, l’Audiència Provincial, actuaran normalment tres magistrats, un dels quals exercix la funció de president. Al costat dels magistrats es trobarà el secretari judicial.

A la dreta del jutge o tribunal, es trobarà el fiscal i els advocats de l’acusació si hi haguera. A l’esquerra, es trobaran l’advocat o els advocats defensors de l’inculpat o els inculpats.

 

L’acte de la declaració.

Li demanaran les seus dades personals.

Serà interrogat sobre si té interés en la causa, si l’unix alguna relació de parentiu o d’amistat o de qualsevol altra classe amb alguna de les parts. Posteriorment li formularan preguntes sobre els fets objecte del juí, el fiscal i els advocats que participen en l’acte així com si es procedent també li pot preguntar el jutge o magistrat que presidisca el tribunal.

Se li advertirà que haurà de dir la veritat sobre els fets pels que se l’interrogue. Tinga en compte que el fals testimoni és un delicte previst i penat en els articles 458 i 460 del Codi Penal, amb penes que van des d’imposició de multa fins a presó.

Haurà de contestar a les preguntes de viva veu. No està permés llegir contestacions per escrit, encara que sí que podrà consultar notes sobre dades de difícil memorització.

El jutge o magistrat vetlarà perquè no se li formulen preguntes poc clares, capcioses o innecessàries per referir-se a qüestions alienes a l’objecte del procès o que estiguen orientades que declare en un determinat sentit.

No pot negar-se a declarar i si ho fera serà sancionat amb una multa. Si persistix en la seua negativa podrà incórrer en un delicte de desobediència a l’autoritat judicial.

Si fóra necessari que declare en un altra ocasió, el jutge o magistrat l'advertirà que haurà de quedar a disposició del Jutjat o Tribunal i que haurà de comunicar qualsevol canvi de domicili.

Finalment, haurà de signar en l’acta.

 

Protecció dels testimonis.

En certs casos excepcionals, quan el jutge aprecie que com a conseqüència de la seua declaració el testimoni o els seus familiars més pròxims poden córrer un perill greu, està facultat per a adoptar mesures de protecció de tal persona, dels seus familiars o dels seus béns. Si vosté considera que, per qualsevol circumstància, la seua intervenció com a testimoni pot ocasionar-li un risc greu, pose-ho en coneixement del jutjat o tribunal immediatament.

Estes mesures de protecció poden consistir en assegurar-se que no figure en les diligències el nom, cognoms, el domicili, el lloc de treball i la professió del testimoni protegit, ni qualsevol altra dada que permeta la seua identificació. En eixe cas se li designaria amb una clau o pseudònim. També poden adoptar-se mesures que impedisquen la seua identificació visual per part de l’inculpat o inculpats.

 

El Jutge de Pau

 

 

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31