AVALEM JOVES PLUS

AVALEM JOVES PLUS - CONVOCATÒRIA 2018

PROGRAMA EMCUJU – DESCRIPCIÓ

  - Programa de Foment d'Ocupació per a la contractació de persones jovens qualificades per entitats locals en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil

  - Subvenció obtinguda: 27.749,52 €

  - Nombre de contractes: 2

  - Durada del contractes: Del 28 de juliol de 2018 al 27 de juliol de 2019

                                        Del 14 d'agost de 2018 al 13 d'agost de 2019

  - Tipus de contracte: contracte en pràctiques

Ocupacions i tasques a realitzar:

1- Oficial de primera electricista:

   Manteniment de les instal·lacions elèctriques del municipi.

   Treballs en instal·lacions d'interior: substitució de les lluminàries existents per altres de tecnologia LED, substitució de cablejat en males condicions, adaptació d'instal·lacions a la normativa vigent, regulació i/o substitució de mecanismes de control per a estalvi energètic i millora de funcionalitat, comprovació de preses de terra, substitució de mecanismes de BT, etc.)

   Treballs en instal·lacions d'exterior: substitució de llums SAP per LED en enllumenat públic, comprovació i correcció de preses de terra d'enllumenat públic, comprovació de caiguda de tensió en enllumenat públic.

2- Tècnic superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa:

  Assegurar la adequada implantació, adequació i manteniment dels sistemes informàtics de l'Ajuntament.

  Donar suport directe als usuaris.

  Administració de sistemes, dades, xarxes de comunicació i seguretat.

  Control i manteniment en xarxa de perifèrics.

  Control, manteniment i adaptació de la pàgina web municipal.

  Suport en la implementació de l'administració electrònica en l'Ajuntament.

  Suport en la gestió del portal de transparència de l'Ajuntament.

PROGRAMA EMPUJU – DESCRIPCIÓ

Programa de foment per a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil.

   - Subvenció obtinguda: 45.621, 72 €

   - Nombre de contractes: 3

   - Durada dels contractes: del 12 de juliol de 2018 a l'11 de juliol de 2019

   - Tipus de contracte: Contracte de treball d'interés social

Ocupacions contractades i tasques a realitzar:

   - Peó de serveis múltiples

   - Neteja d'edificis municipals

   - Conservació, manteniment i petites reparacions en edificis i dependències municipals

   - Treballs en vies públiques: neteja de carrers, reparació de petits sots, pintat, reparacions de bancs, etc.

   - Treballs en parcs i jardins: neteja i tasques de manteniment de tanques i arbrat.

Ajuda cofinançada pel Fons Social Europeu. Unió Europea.

   - Direcció General d'Ocupació, Afers Socials i Igualtat de la Comissió Europea. http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=es

   - Unitat Administradora del Fons Social Europeu (UAFSE) Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social http://www.mitramiss.gob.es/uafse/es/index.html

 

AVALEM JOVES PLUS: CONVOCATÒRIA 2017.

- Contractacions EMCUJU: 1

- Contractacions EMPUJU: 3

PROGRAMA EMCUJU – DESCRIPCIÓ

Programa de Foment d'Ocupació per a la contractació de persones jóvens qualificades per entitats locals en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil.

- Subvenció obtinguda: 13.519,08 €

- Nombre de contractes: 1

- Durada del contracte: Des del 14 d'agost de 2017 al 13 d'agost de 2018

- Tipus de contracte: contracte en pràctiques

Ocupacions contractades i tasques a realitzar:

- Oficial de Primera de Jardineria

       - Manteniment de zones verdes i jardins.

       - Tasques de plantació.

       - Tasques de poda i neteja de tota classe d'arbres, palmeres i arbustos.

 

PROGRAMA EMPUJU – DESCRIPCIÓ

Programa de Foment d'Ocupació per a la contractació de persones jóvens per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil.

- Subvenció obtinguda: 45.621,72 €

- Nombre de contractes: 3

- Durada del contracte: Des del 26 de juliol de 2017 al 25 de juliol de 2018

                                        Des del 30 d'agost de 2017 al 29 d'agost de 2018

- Tipus de contracte: contracte de treballs d'interés social

Ocupacions contractades i tasques a realitzar:

- Peó de serveis múltiples.

       - Neteja d'edificis municipals.

       - Conservació, manteniment i petites reparacions en edificis i dependències municipals.

       - Treballs en vies públiques: neteja de carrers, reparació de petits sots, pintat, reparacions de bancs, etc.

       - Treballs en parcs i jardins: neteja i tasques de manteniment de tanques i arbrat.

Ajuda cofinançada pel Fons Social Europeu. Unió Europea.

- Direcció General d'Ocupació, Afers Socials i Igualtat de la Comissió Europea.

http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=es

- Unitat Administradora del Fons Social Europeu (UAFSE) Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social

http://www.empleo.gob.es/uafse/