PLA LOCAL REDUÏT DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS - PLA DE CREMES

Data de publicació: 22 d'octubre de 2020

L'Ajuntament Ple, en la sessió celebrada el 15 d'octubre de 2020, acordà aprovar inicialment el Pla local reduït de prevenció d’incendis forestals (PLRPIF) d'Albalat de la Ribera, que conté el Pla de Cremes, que s'exposa per un termini de quinze dies per tal de donar audiència als ciutadans afectats i recaptar quantes aportacions addicionals puguen fer-se.

L'acord es considerarà definitivament aprovat si durant aquest termini no es presenten
suggeriments i foren favorables els informes de la conselleria competent en la matèria.

Els plans es poden consultar en format PDF en els documents que teniu tot seguit.