MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA MUNICIPAL

L'Ajuntament Ple, en la sessió celebrada el 15 d'octubre de 2020, va acordar modificar la plantilla, anul·lant la plaça d'administratiu-tresorer i creant una plaça d'administratiu de tresoreria amb les següents característiques, categoria: administratiu, grup: C1, complement de destinació : 18.
El que es fa públic per a general coneixement, advertint als interessats que disposen d'un termini de 15 dies hàbils, per a examinar l'expedient i presentar les reclamacions que consideren oportunes, davant l'Ajuntament Ple (art. 169.1 TRLRHL).
L'acord es considerarà definitivament aprovat si durant aquest termini no es presenten reclamacions.