Sessió de l'Ajuntament 15/10/2020

L'Ajuntament celebrarà sessió ordinària el dijous 15 d'octubre a las 19.30 hores, en la Casa de la Vila

Ordre del dia:

1r. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2n. Modificació de la plantilla

3r. Compte general 2019

4t. Pla local reduït de prevenció d'incendis forestals (PLRPIF)

5é. Proposta PSOE sobre ruta virtual

6é. Dació de comptes i ratificació de les resolucions de l'Alcaldia

7é. Precs i preguntes