Ordenança reguladora de la targeta d’estacionament i habilitació de zones d’estacionament i pas per a persones amb diversitat funcional - consulta prèvia

Data de publicació: 6 de març  de 2020

 

L’Ajuntament de la Vila està preparant la normativa reguladora sobre l’Ordenança reguladora de la targeta d’estacionament i habilitació de zones d’estacionament i pas per a persones amb diversitat funcional.

 

A efecte de la consulta prèvia i presentació de suggeriments, l'Alcaldia -mitjançant un edicte del 6  de març de 2020, ha resolt sotmetre a consulta pública prèvia l'elaboració de l'ordenança, per a la qual cosa es disposa d'un termini que acabarà el 16 de març de 2020 a les 14.00 hores.

 

Les al·legacions i/o suggeriments es presentaran en el registre general de l’Ajuntament o a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Albalat de la Ribera

 

DOCUMENTS: