PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL

PROGRAMA GARANTIA JUVENIL

La garantia juvenil és una iniciativa de la Unió europea que té com a objectiu oferir als joves de 16 a 29 anys que no estiguen cursant estudis, formació ocupacional o no tinguen ocupació una oferta que pot consistir en un treball, un període de pràctiques, una formació en una empresa o un curs en un centre d’ensenyament.

Es tracta de donar-los l’oportunitat que adquirisquen la formació, competència i experiències necessàries per a augmentar les seues possibilitats de trobar un treball o bé donar-los l’oportunitat de trobar una ocupació concorde a la seua situació individual.

Per a ser beneficiari d’aquest programa s’ha de complir amb els requisits establerts i inscriure’s en el fitxer del Sistema de Garantia Juvenil.

REQUISITS DELS BENEFICIARIS

  • Tindre nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la Unió Europea o dels Estats part de l’Acord Econòmic Europeu o Suïssa

  • També s’hi poden inscriure els estrangers titulars d’una autorització per a residir en territori espanyol que habilite per a treballar.

  • Estar empadronat en qualsevol localitat del territori nacional espanyol.

  • Tindre més de 16 anys i menys de 25 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, o menys de 30, per a persones amb discapacitat igual o superior al 33 per cent, o entre 25 i 30 anys quan la taxa de desocupació d'aquest col·lectiu siga igual o superior al 20 %

  • No haver treballat o rebut accions educatives o formatives a un dia natural anterior a la data de presentació de sol·licitud

  • Presentar una declaració escrita de tindre interès en participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupen en el marc de la Garantia Juvenil. 

  • La inscripció o renovació com a demandant d'ocupació en un servei públic d'ocupació (SERVEF), implica la inscripció en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, sempre que es reunisquen els requisits.

INSCRIPCIÓ

En aquest enllaç es troba tota la informació per a donar-se d’alta en el sistema:

http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/darsealta.html

Modificacions: Reial Decret-llei 6/2016, de 23 de desembre - https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/24/pdfs/BOE-A-2016-12266.pdf

Més informació d’aquest programa: