ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU TITULAR I SUPLENT

L'Ajuntament ha procedit a l'elecció del jutge de pau (titutlar i suplent) en la sessió celebrada el 14 de novembre, i han estat elegides les següents persones:

Jutge de Pau: José Ramón Chordà Cabrera

Jutgessa suplent: Adela Carrascosa Atienza

____________________________________

Notícia inicial:

L'Ajuntament ha iniciat l’expedient per a l'elecció de jutge de pau titular i substitut.

Les persones interessades en optar al càrrec podran presentar la seua instància en les oficines municipals

Termini de presentació: 15 dies hàbils des de l’endemà a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Publicació: BOP del 13 de setembre de 2019

Els requisits que han de complir els interessats són els que la vigent LO 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial, preveu per a l'ingrés en la carrera judicial, excepte dels derivats per la jubilació per edat, sempre que aquesta no supose impediment físic o psíquic per al càrrec. Aquests requisits són:

  1. 1. Ser espanyol.
  2. 2. Ser major d'edat.
  3. 3. No estar inclòs en cap de les causes d'incapacitat que estableix l'art. 303 de la LO 6/1985, d'1 de juliol del Poder Judicial, que literalment diu "Estan incapacitats per a l'ingrés en la carrera judicial els impedits físicament o psíquica per a la funció judicial, els condemnats per delicte dolós mentre no hagin obtingut la rehabilitació; els processats o inculpats per delicte dolós mentre no siguin absolts o es dicti sentència de sobreseïment, i els que no estan en l'exercici ple dels seus drets civils." 

La qual cosa es fa pública per a general coneixement de conformitat amb allò disposat a l'art. 5.1 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges.

Documents:

INSTÀNCIA JUTGE DE PAU