Ordenança general de subvencions - aprovació inicial

L'Ajuntament de la Vila ha aprovat el reglament general de subvencions, en la passada sessió del ple del 14 de novembre de 2019, i l'ha enviat per a la seua publicació en el BOP de la província de València, per tal que els

interessats puguen ralitzar suggeriments i/o reclamcions (30 dies a partir de l'endemà de la publicació en el BOP)

Publicació edite en el BOP: 4 de desembre de 2019: edicte

Podeu consultar el tetx en el següent PDF de certificació de l'acord: