ORDENANCES I REGLAMENTS

ORDENANCES I REGLAMENTS

- Ordenança del Terme Municipal (vegeu pàgina en espanyol)

Ordenança reguladora de la protecció, la tinença i la venda d’animals

- Reglament del Funcionament de la Casa de la Cultura

- Ordenança de Clavegueram i Aigües Residuals

- Ordenança Municipal Reguladors de l'Ocupació de la Via Pública amb Finalitat Lucrativa

- Ordenança Reguladora de la Neteja i Clos de Solars i Obres

- Reglament Regulador de l'Ús de l'Equipament Municipal Centre de Dotacions

- Reglament de Règim Intern de l'Escola Infantil Municipal (vegeu pàgina en espanyol)

- Reglament Regulador de l'Aigua Potable i de les Aigües Residuals (vegeu pàgina en espanyol)

- Ordenança Municipal sobre Prevenció de la Contaminació Acústica (vegeu pàgina en espanyol)

 

 

ORDENANCES FISCALS

- Ordenança Reguladora de la Taxa per Esteses, Canonades i Galeries per a les conduccions d'Energia Elèctrica, Aigua, Gas o qualsevol altre fluid, inclosos els pals per a línies, cables, permòdols, caixes d'amarrament, de distribució o de registre, transformadors, rails, bàscules, aparells per a la venda automàtica i altres anàlegs que s'establisquen sobre vies públiques o altres terrenys de domini públic local o volen sobre els mateixos. (vegeu pàgina en espanyol)

- Ordenança Reguladora de la Taxa per Autorització per a Utilitzar en Plaques, Patents i altres Distintius Anàlegs a l'Escut de l'Entitat Local.  (vegeu pàgina en espanyol)

- Ordenança Reguladora de la Taxa per Entrades de Vehicles a través de les Voreres i Reserves de Via Pública per a Aparcament Exclusiu, Parada de Vehicles, Càrrega i Descàrrega de Mercaderies de Qualsevol Classe (vegeu pàgina en espanyol)

- Ordenança Reguladora de la Taxa per instal·lació de Llocs, Barraques, Casetes de Venda, Espectacles, Atraccions o Esbarjo, Situats en Terrenys d'Ús Públic Local, així com Indústries de Carrer i Ambulants i Rodatge Cinematogràfic (vegeu pàgina en espanyol)

- Ordenança Reguladora de la Taxa per Occupació de Terrenys d'Ús Públic Local amb Taules, Cadires, Tribunes, Entarimats i altres elements anàlegs, amb Finalitat Lucrativa (vegeu pàgina en espanyol)

- Ordenança Reguladora de la Taxa per Prestació del Servei de Recollida de Residus Sólids Urbans (vegeu pàgina en espanyol)

- Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (vegeu pàgina en espanyol)

- Ordenança Fiscal de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (vegeu pàgina en espanyol)

- Ordenança Reguladora de la Taxa per Distribució d'Aigua, Gas, Electricitat i Altres Proveïments Públics (vegeu pàgina en espanyol)

- Ordenança Fiscal de la Taxa del Cementeri Municipal (vegeu pàgina en espanyol)

- Ordenança Fiscal de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (vegeu pàgina en espanyol)

- Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per la Prestació dels Serveis per Assistència i Estància en l'Escola Infantil Municipal (vegeu pàgina en espanyol)

- Ordenança Reguladora del Preu Públic per a la Prestació dels Serveis Culturals (vegeu pàgina en espanyol)

- Ordenança Fiscal General de Contribucions Especials (vegeu pàgina en espanyol)

- Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (vegeu pàgina en espanyol)

- Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre Bens Immobles (vegeu pàgina en espanyol)

- Ordenança Reguladora de la Taxa per Ocupació de Terrenys d'Ús Públic Local amb Mercaderies, Materials de Construcció, Enderrocs, Tanques, Puntals, Cavallets, Bastides i Altres Instal·lacions Anàlogues (vegeu pàgina en espanyol)